ब्यापार निकै फ़स्टाउदो छ मेरो देशमा…

good-business-nepal-funny-photo

Leave a Reply

Post Comment via Facebook