महंगी: धनि अझ धनि! गरिब सधै गरिब

cartoon editorial--3 saun-068

Leave a Reply

Post Comment via Facebook