काठमाडौँ उज्ज्यालो हुन SAARC हुनु पर्छ

10245360_267932376664265_4505193380018416611_n

Leave a Reply

Post Comment via Facebook