भारतको नाकाबन्दी र रुघाले लागेको नाकबन्दीको समाधान एउटै छ !

nakabandi

Leave a Reply

Post Comment via Facebook